- انواع بایوساید های اکسید کننده و غیر اکسید کننده

      - مواد جاذب و خنثی کننده هیدروژن سولفید(H2S Scavenger)

      - انواع مواد شیمیایی ضد کف

      - انواع بازدارنده های خوردگی و رسوب

      - انواع مواد شیمیایی تعلیق شکن

      - انواع مواد شیمیایی جداسازی روغن از آب