• مواد شیمیایی دیگ های بخار 

   - انواع اکسیژن زدا (هیدرازین ، DEHAو کربوهیدرازید و مواد تخصصی فرموله شده )

    - انواع ضدخوردگی خطوط کندانس، پلی آمین ها؛ آمین های خنثی کننده (سیکلوهگزیل آمین، مورفولین و مواد تخصصی فرموله شده)

    - انواع رسوب زدا و ممانعت کننده های خوردگی اسید و دیسکلرهای فرموله شده(آرموهیب،رودین و...)

    - تولید تمامی مواد شیمیایی مشابه ارائه شده توسط شرکت های نالکو و بتز

   • سیستم های خنک کننده باز و بسته 

    - انواع بازدارنده های خوردگی و رسوب

    - بایوسایدهای غیر اکسیدکننده

    - بایودیسپر سانت ها

    - دیسپرسانت های مواد معدنی 

    - دیسپرسانت های مواد روغنی

    - تولید تمامی مواد شیمیایی مشابه ارائه شده توسط شرکت های نالکو و بتز

   • مواد شیمیایی سیستم های اسمز معکوس 

   -  ممانعت کننده های رسوب (آنتی اسکالانت فلوکن)

   - انواع بایوسایدهای غیر اکسید کننده و مواد ضدعفونی کننده 

   - متابی سولفیت سدیم

   - انواع مواد شستشوی شیمیایی ممبران 

   - مواد شیمیایی کاهنده SDI

   - مواد نگهدارنده ممبران

   • مواد شیمیایی آب شیرین کن های حرارتی : 

   -انواع ممانعت کننده های رسوب و ضد کف (بلگارد و بلایت)

   -انواع اسیدهای مخصوص شستشوی شیمیایی (سولفامیک اسید، کلریدریک اسید ، اسیدسیتریک)

   -انواع ممانعت کننده های خوردگی (آرموهیب،رودین و...)

   -متابی سولفیت سدیم