• منعقدکننده های معدنی  

  کلرورفریک مایع و پودر با استاندارد ملی ISIRI 3601 ، سولفات آلومینیوم، پلی آلومینیوم کلراید (PAC)، پلی فریک سولفات

    • انواع کمک منعقدکننده های پلیمری(پلی الکترولیت ، فلوکولانت) 

   Besfloc-Megafloc-Zetafloc (آنیونی- کاتیونی- نانیونیک)

   • انواع رزین های تعویض یونی  

  کاتیونی ، آنیونی ، میکس بد (Celion,Indion)

  رزین های حذف آهن

   رزین های حذف نیترات

  خالص سازی مواد آلی و پتروشیمی (متانول، آمین و ...)

  ذغال اکتیو

   • انواع اسید و قلیا و مواد شیمیایی عمومی   

  سولفوریک اسید- کلریدریک اسید- آب ژاول (سدیم هیپوکلریت)- کلرپودر (کلسیم هیپوکلریت، پرکلرین) – قرص کلر- سود کاستیک(جامد ،محلول)- آهک- قرص کلر(تری کلرو ایزو سیانوریک اسید)