ساخت واحدهای رنگ زدایی رزینی 

     - انواع رزین های رنگبری

     - کربن اکتیو (کربن فعال)

     - مواد منعقد کننده پلیمری (موسوم به سپران، پریستول و مگنافلاک)

     - انواع ممانعت کننده های رسوب

     - انواع مواد آنتی باکتریال